تماس با من


[row]
[column width_md=”6″]
[section_title icon=”icon-address-book” text=”با من در تماس باشید”]
[letter title=”ستار مقاری” email=”setare.maghari@gmail.com” address=”ایران، تهران” image_url=”https://setaremaghari.ir/wp-content/uploads/2019/04/photo_2019-02-25_20-52-07-1.jpg”]
[section_title icon=”icon-paper-plane” text=”ارسال پیام”]
[contact_form to=”setare.maghari@gmail.com” subject=”پیام شخصی از وبسایت رزومه”]
[/column]
[column width_md=”6″]
[section_title icon=”icon-chat” text=”شبکه های اجتماعی من”]
[social_icon first_icon=”yes” social_icon type=”linkedin” url=”https://www.linkedin.com/in/setare-maghari”]
[social_icon type=”github” url=”https://github.com/SetareMaghari”]
[social_icon type=”instagram” url=”http://instagram.com/setare.maghari”]
[social_icon type=”youtube” url=”https://www.youtube.com/channel/UCwX2lcKT0hKVBSDU2-NdRbg”]
[social_icon social_icon type=”stack-overflow” url=”https://stackoverflow.com/users/8039710/setare-maghari”]
[social_icon last_icon=”yes” social_icon type=”rss” url=”http://iodroid.ir/”]
[/column]
[/row]